Valgforsamling | Jetsmark sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Valgforsamling

”What’s in it for me?”   Tirsdag, den 15. september kl. 19.00 i Jetsmark Sognegård

Offentliggørelse af resultat af valgforsamling til menighedsråd i Jetsmark Sogn

…og bekendtgørelse om mulighed for afstemningsvalg.

Følgende er valgt til menighedsråd:

Medlemmer:

Kay Jacobsen

Mona Filtenborg Buhl

Mogens Engholm

Bibi Elisabeth Jensen

Jens Ørtoft

Helle Hejlesen Svenningsen

Tina Holm Jensen

Hanne Hovaldt Larsen

Dorte Ankerstjerne Hejlesen

Sonja Hejselbæk

 

Stedfortrædere:

Annie Ottilie Sjørup

Jonna Anna Christensen

Lene Pedersen

Thora Kirsten Nicoline Jensen

 

Valgbestyrelsen skal samtidig bekendtgøre, at der senest den 13. oktober 2020 kan indgives en kandidatliste til valgbestyrelsen og dermed udløse afstemningsvalg.

Indgives der ikke kandidatlister er ovennævnte medlemmer valgt til menighedsrådet med tiltrædelse 1. søndag i advent.

 
 
Et nærdemokrati der når helt til himlen!

Du skal stille op til menighedsrådsvalget, fordi du har noget at give. Men der er også en masse at få:

  • et lokalt netværk og et fællesskab om en vigtig opgave  
  • erfaringer med foreningsliv, frivillighed og demokrati  
  • samtaler om tro, mening, frihed, kærlighed – og andre store ting i livet
  •  indsigt i kommunikation, ledelse, økonomistyring, bygninger, sagsbehandling og meget kaffe!

Orientering menighedsrådets virke i perioden 2016-2020 for Jetsmakr Sogn.

Helt aktuelt sidder vi midt i corona krisen, hvilket har og fortsat påvirker livet omkring Jetsmark kirke og kirkegård. Det siddende MR er tiltrådt 1. søndag i advent 2016, og har en funktionsperiode frem til 1. søndag i advent 2020.

MR (menighedsrådet) omfatter 10 valgte medlemmer samt 3 sognepræster som er faste medlemmer.

Optakten til funktionsperioden var imødeset med en vis spænding i det der var indkommet 2 lister og der således skulle være afstemningsvalg.

Det seneste valg var afholdt i 1996 og i den mellemliggende periode, har alle valg været det man kalder fredsvalg. Det vil sige at der kun indkom en liste som så udgjorde MR uden afstemning.

Ved valget i sognegården blev der afgivet 710 stemmer, og en efterfølgende optælling afklarede at de 2 lister endte nøjagtig lige og at der således blev valgt 5 medlemmer fra hver liste.

Det viste sig ret hurtigt at de 2 lister arbejde godt sammen, og det er min opfattelse at vi har haft et yderst arbejdsdygtigt MR i funktionsperioden.

Dette er ikke et udtryk for enighed om alt, men i demokratisk valgt forsamling vil det altid være en flertalsbeslutning der er gældende.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke samtlige medlemmer for samarbejdet i perioden.

I foråret 2017 ønskede et valgt medlem at udtræde af MR, hvor en suppleant indtrådte i stede, hvilket udgør det siddende MR pt.

I Perioden er der tillige ansat yderligere en præst, således at der nu sidder 3 præster i MR; i alt 13 medlemmer.

 

Personale

Ved kirken er der pt ansat flg:

2 kordegne (heraf en på del tid)

2 kirketjenere (her af en på del tid)

1 kirkesanger

1 organist

1 kirkegårdsleder

4 kirkegårdsmedarbejdere

1 kirke og kulturmedarbejder.

 

Organisation

Det er MR der træffer afgørelse i alle sager på rådsmødet.

Som grundlag for beslutningerne, er der nedsat 2 stående udvalg, henholdsvis kirke- og kirkegårdsudvalget og præste- og sognegårdsudvalget.

Fra præste- og sognegårdsudvalget udspringer aktivitetsudvalg, korudvalg.

I det daglige forestår kirkegården af en kirkegårdsleder samt 4 medarbejder. Kordegnen er i perioden tillagt funktion som daglig leder for hele det øvrige område herunder administrationen og personale.

I forbindelse med kirkelige handlinger er ledelsen tillagt præsterne og det er MR der stiller personale til rådighed.

I perioden er der ansat ny kirkegårdsleder, ny organist og som sidste skud på stammen ny kirketjener på deltid.

Endvidere har vi været så heldige at få tildelt ny præst på 50% ansættelse, så vi i alt har 1,75 præst.

Kirke og kulturmedarbejderen er ansat til at dække 4 pastoratet, hvor Jetsmark har 50 %.

Eksternt er MR underlagt Jammerbugt Provst – Aalborg stift og i den sidste ende kirkeministeriet.

Her ud over er der skabt et samarbejde i Hvetbopastoraterne som omfatter Saltum/Alstrup, Ingstrup/Vester Hjermitslev og Hune.

Endvidere er vi en del af MR´s landsforening som er en landsdækkende organisation med lokalt virke som Jammerbugt distriktsforening.

I Perioden har vi kunne glæde os over at blive optaget i ”grønkirke”. For at blive optaget skal man kunne opfylde en række kriterier om grøn adfærd i det kirkelige system, og det har været en god og stor opgave for de involverede i MR. Endvidere er vi med i ”Vendsysselfestival”, og arrangere derigennem flere koncerter.

Aktiviteterne i og omkring Jetsmark kirke er steget fra 60-120 km i timen, hvilket er lykkeligt idet det er det, det hele drejer sig om. Det er et aktivitetsniveau, der har været muligt dels af stor indsats fra ansatte og præster, og dels af stor indsats af aktivitets udvalget. Her ud over har der været stor indsat fra frivillige hjælpere.

Vi har et blomsterende musikliv under ledelse af Organisten, 3 kor – junior, ungdoms og sognekor. Der gennemføres matinéer og koncerter, solist optræden og aftensang.

I forbindelse med kor arbejde er der nedsat et kor udvalg bestående af Organisten, MR og frivillige.

Sogneaftner + højskoleformiddage arrangeres af præst og aktivitetsudvalget.

Kreaklub og hæklecafe som ledes af frivillige.

Folkekirkens børneklub som ledes af sognepræsten med frivillige hjælper.

Konfirmand og minikonfirmand undervisning ledes af præster med hjælp fra Kirkekultur medarbejderen og frivillige.

Kristendomsundervisning ledes ligeledes af sognepræst og kirkesanger.

Babysalmesang, kirkemusikalsk legestue, legestue for børn med specielle behov, sommerskole, gud og grill, julegudstjenester, spaghettigudstjenester, kirke for krudt ugler, ungdomsgudstjenester/ børnegudstjenester, BUSK og senior gudstjenester, alt dette forestås af kirke- og kulturmedarbejderen sammen med præster og frivillige og i samarbejde med andre menighedsråd og FDF/ KFUM.

Årlig indsamling til folkekirkens nødhjælp (aflyst i år 2020).

Der er gudstjenester på plejehjemmene og efter gudstjenesterne er der socialt samvær i form af kirkekaffe eller frokost med stor indsats af kirkesangeren.

 

 Projekter

Perioden har været præget af 2 meget store opgaver. Henholdsvis arbejdet med nyt kirkecenter samt planlægning af omlægning af kirkegården. I starten af perioden færdig gjorde vi projekt om nyt varme system i kirken. Hvilket også medførte udskiftning af stole til kirkebænke, samt en stor skimmelsanering af præstegården.

Endvidere har der været løbende vedligeholdelses arbejde på såvel bygninger og kirkegård.

Der er forelagt årlige syn med efterfølgende udbedring af konstaterede mangler.

Der ud over mindre omlægninger af kirkegården der ikke ændres dennes karakter.

Som det er fremgået af dagspressen, har vi arbejdet meget med etablering af et nyt kirkecenter der agtes placeret i direkte forbindelse med den eksisterende graverbygning.

Bygningen skal indeholde alle faciliteter til kirke og sognegård. Herunder velfærdsbygning m.v.

MR har været på inspirationsture til andre sognegårde og efterfølgende blev der udskrevet konkurrence blandt tre arkitekter.

MR udvalgte et projekt som er videre bearbejdet.

Pt har vi modtaget en principgodkendelse, hvorefter enkelte forhold skal tilpasses.

Desværre er godkendelses tiden lang i denne slags sager grundet bureaukratisk myndigheder. Corona situationen har ikke gjort det bedre.

Det er da forsat vores håb at projektet kan i gangsættes snarest.

Der har tillige været arbejdet med indskrænkning af en del af kirkegården.

MR har besluttet at det er den del der ligger syd for grusvejen, syd for kirken frem over skal friholdes for begravelser/ bisættelser. Det hænger sammen med at udviklingen har gjort Jetsmark kirkegård er alt for stor, Det skyldes ændrede begravelsesmønstre.

Nævnte areal skal frem over udlægges som vedligeholdelsesvenlig park. Det er et mønstre man ser over hele landet og adskillige Menighedsråd er i gang med noget lignende.  Beslutningen affødte en bekymring hvilket er forståeligt.

Efterfølgende er der givet enkelte dispensationer, som indflettes i fremtidig plan. MR skal altid ha for øje at drift sker for skattemidler.

 

Til slut vil jeg vende tilbage til Corona krisen.

Kirke og alt i den forbindelse har været nedlukket siden den 11 marts, men er nu heldigvis genåbnet med begrænset adgang. Dette har medfødt mange kreative beslutninger fra vores ansatte der om jeg så må sige har holdt gryden i kog. Det er yderst tilfredsstillende at vi har kunnet gennemføre forskellige ting via sociale medier. Endnu engang tak til et arbejdsdygtigt menighedsråd, tak til præster, tak til vores personale og tak til menigheden for et godt samarbejde. Det er mit håb at der vil være kandidater der ønsker at stille op til valg d. 15 september.

Af Kay Jacobsen